Mikä on ympäristö?

Ympäristö on käsitteenä todella laaja ja ympäristöstä puhuttaessa voidaan tarkoittaa monia asioita, kuten lähialueen luontoa tai maailmanlaajuista biosfääriä. Biosfäärillä tarkoitetaan koko maapalloa elinympäristönä kaikille sen asukkaille. Ympäristöä ei kannata ajatella vain elävien olioiden kannalta, vaan siihen kuuluvat myös kaikki elottomat asiat ja esineet, jotka ovat vuorovaikutuksessa elollisten kanssa.

Sekä biologinen, että kulttuurillinen ympäristö

Ympäristöllä voidaan käsittää sekä biologinen, että kulttuurillinen ympäristö. Näistä voidaan puhua erikseen, mutta ne eivät varsinaisesti sulje toisiaan pois. Kulttuurinen ympäristö kuvaa ihmisiä tietyn kulttuurin alueella, jotka noudattavat samoja kulttuurisia normeja. Kulttuurinen ympäristö vaikuttaa eittämättä ihmisten käytökseen ja sitä kautta myös biologiseen ympäristöön.

Kulttuuriseen ympäristöön voidaan ajatella kuuluvan sosiaalinen ympäristö ja rakennettu ympäristö. Nämä ovat ihmisen toimista aiheutuneita ympäristöjä, jotka ovat helposti muokattavissa. Ne eivät kuitenkaan toimi erillään, sillä myös biologinen ympäristö vaikuttaa sekä ihmisen rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön ja nämä puolestaan vaikuttavat biologiseen ympäristöön.

Biologisella ympäristöllä tarkoitetaan useimmiten elinympäristöä. Elinympäristö on siis se alue, jossa eliö elää vuorovaikutuksessa muun saman alueen elollisten ja elottomien olioiden kanssa. Biologisesta ympäristöstä puhuttaessa voidaan puhua myös ekologisesta ympäristöstä.

Ekologisella tai biologisella ympäristölläkin on useita tasoja. Voidaan puhua vain pienestä alueesta, kuten pienestä takapihan puutarhasta tai koko Euroopan kattavasta alueesta, jolloin vuorovaikutusten summa on valtava.

Elinympäristöllä laajat vaikutukset

Elinympäristö ja siihen sopeutuminen on ollut yksi tärkeimpiä lajien kehityksen periaatteita. Charles Darwin painotti evoluutioteoriassaan, että evoluutio on kilpailua tai eloonjäämisen taistelua lajien välillä ja lajien sisällä. Charles Darwinin evoluutioteorian pääperiaatteena oli, että lajien on sopeuduttava ympäristöönsä tai kuoltava pois. Nykyään teoriaa pidetään hieman vanhentuneena, mutta pääperiaate on kuitenkin sama: evoluutio on muutosta ja sopeutumista.

Biologiseen elinympäristöömme kohdistuu nykyään monia ongelmia, joista osa on ihmisen aiheuttamia. Ihmisen vaikutus sekä omaan, että muihin ympäristöihin on massiivinen. Ihmiset ovat olleet hyvin sopeutuvaisia uusiin ympäristöihin ja taas toisaalta muokanneet niitä hyvin voimakkaasti ja usein palautumattomasti.

Ympäristöön sopeutuminen onkin ollut ja on edelleen ehto toimeen tulemiselle, sillä ihminen ei kykene oavaraisesti tuottamaan itselleen ravinteita tai vettä. Oikeastaan mikään elävä laji ei tule toimeen ilman vuorovaikutuksia bioottisten eli elävien ja abioottisten eli elottomien tekijöiden kanssa elinympäristössään.

Ympäristö sisältää monia kokonaisuuksia

Ympäristöstä puhuttaessa on hyvä ymmärtää muutamia perusasioita, kuten juuri vuorovaikutusten merkitys ja sitä kautta myös monimuotoisuus, jolla viitataan lajien määrään tietyllä alueella.

Lisäksi on tärkeä selvittää tarkemmin, millä tasolla ympäristöstä puhutaan. Puhuttaessa kukkaruukun mullan bakteerikasvustosta tai Lapin erämaiden kasvustosta, voidaan molemmilla viitata ympäristöön, mutta puhutaan kuitenkin kahdesta täysin eri asiasta.

Biologisessa ympäristössä täytyy vuorovaikutussuhteita ymmärtää moninaisempana kokonaisuutena, kuin vain kahden lajin välisenä , sillä asia harvoin on niin, että lajit vaikuttaisivat ainoastaan toisiinsa. Toki näitäkin luonnosta löytyy.

Viimeiseksi ympäristössä täytyy ymmärtää, että se ei suinkaan ole stabiili tai pysähtynyt tila. Sekä sosiaalinen, biologinen ja kulttuurinen ympäristö on dynaaminen rakenne, joka on jatkuvassa muutoksessa. Siihen vaikuttavat monet asiat. Näistä asioista osa on helposti muokattavissa ja muunneltavissa ja osa taas sellaisia, että ihmisen tai muidenkaan eliöiden ei ole mahdollista vaikuttaa niihin.